O projekcie

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menedżera Funduszu Funduszy pełni rolę Pośrednika Finansowego, któremu zostało powierzone utworzenie i zarządzanie Instrumentu Finansowego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach podpisanej umowy z dnia 09 października 2019 Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wniesienia wkładu w wysokości 5 031 758,36 zł i powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
Realizacja umowy zakłada udzielenie minimum 49 pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej, w których zostanie utworzonych minimum 49 miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek.
Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania oraz wzrost zatrudnienia w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:
• rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
• wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
• wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.