O projekcie

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona
w ramach postępowania przetargowego w dniu 9 października 2019 roku podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym
w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego w działaniu 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach projektu zostanie utworzonych minimum 49 miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

Nasze pożyczki udzielane są mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:

 • spółdzielniom socjalnym
 • organizacjom pozarządowym
 • spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS) i Klubom Integracji Społecznej (KIS).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

Udzielamy pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej z obszaru województw:

 • lubelskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego

Przeznaczenie pożyczek:

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
  z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
  z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.