Dokumenty do pobrania

Pożyczka NA START | ROZWÓJ

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU:

E0. Wniosek o pożyczkę (według wzoru)

E1. Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)

E2. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (według wzoru)

E3. Deklaracja – Osiągnięte korzyści społeczne (według wzoru)

E4. Zasady Przetwarzania danych osobowych (według wzoru)

E5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokumenty określający status prawny PES

E6. Statut lub Umowa Podmiotu.

E7. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem, w którym prowadzona jest/będzie działalność Wnioskodawcy.

E8. Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru)

E9. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG osoby fizycznej reprezentującej Wnioskodawcę (według wzoru)

E10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według wzoru).

E11. Kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub o pomocy de minimis w rybołówstwie.

E12. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (według wzoru) oraz zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie środków.

E13. Zaświadczenia o niezaleganiu wobec US i ZUS (nie starsze niż miesiąc).

E14. Kopia CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym przez US).

E15. Ewidencja sprzedaży za bieżący rok

E16. Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata.

E17. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz rok bieżący.

E18. Wstępne umowy handlowe z dostawcami / obiorcami / beneficjentami / grantodawcami (niewymagane)

E19. Kopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych wraz z harmonogramem ich spłat oraz opinia o terminowości ich obsługi lub potwierdzenie spłaty trzech ostatnich rat każdego
z zobowiązań.

E20. Dokumentacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia spłaty w zależności od wybranej formy.( np. operat szacunkowy, kwestionariusz osobowy (według wzoru), zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach(według wzoru)

E21. Inne dokumenty i informacje, według wymagań FRP w Suwałkach (np. potwierdzenie
o statusie przedsiębiorstwa społecznego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, projekt budowlany, kosztorysy, pozwolenia na budowę, posiadane kwalifikacje, licencje, deklaracje VAT, wyciągi bankowe, historia rachunku, itp.).

Dodatkowe dokumenty:

  1. Regulamin
  2. Regulamin – obowiązuje od 28.01.2021 r.
  3. Umowa pożyczki
  4. Umowa pożyczki – obowiązuje od 28.01.2021 r.
  5. Tabela prowizji i opłat
  6. Załącznik do regulaminu