Dokumenty do pobrania

Pożyczka NA START | ROZWÓJ

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU:

E0. Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES (według wzoru)

E1. Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)

E2. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (według wzoru)

E3. Deklaracja – Osiągnięte korzyści społeczne (według wzoru)

E4. Zasady Przetwarzania danych osobowych (według wzoru)

E5. Statut lub Umowa (tekst jednolity lub umowa wraz z aneksami) Wnioskodawcy i/lub podmiotu prowadzącego.

E6. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem.

E7. Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru)

E8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według wzoru)

E9. Kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie z ostatnich 3 lat.

E10. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (wkład własny) niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia (według wzoru) oraz zaświadczenie z banku potwierdzające posiadane środki.

E11. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (według wzoru).

E12. Kopia CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym wysłania).

E13. Ewidencja sprzedaży za rok bieżący.

E14. Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata.

E15. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz rok bieżący.

E16. Kopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych wraz z harmonogramem ich spłat i potwierdzenie spłaty trzech ostatnich rat każdego z zobowiązań lub opinia o terminowości ich obsługi.

E17. Dokumentacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia spłaty w zależności od wybranej formy.

Dokumenty dotyczące poręczenia spłaty przez osobę fizyczną:

E17a. Kwestionariusz osobowy poręczyciela, współmałżonka

E17b. Upoważnienie do sprawdzenia Konsumenta- Poręczyciela w BIG

E17c. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

E18. Inne dokumenty i informacje, według wymagań FRP w Suwałkach (np. potwierdzenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, projekt budowlany, kosztorysy, pozwolenia na budowę, posiadane kwalifikacje, licencje, deklaracje VAT, wyciągi bankowe, historia rachunku, itp.).


Umowa pożyczki.

Regulamin pożyczki.

Katalog korzyści społecznych.

Tabela prowizji i opłat.


Dokumentacja archiwalna