Aktualności

10.09.2020

OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE!!!

Oprocentowanie dla pożyczek powyżej kwoty 100 000 zł zostało obniżone nawet do 1,61% (zamiast 1,98%),  które może ulec dodatkowemu obniżeniu nawet do 0,11% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Zachęcamy do składania wniosków😊

30.06.2020

POŻYCZKA JESZCZE PROŚCIEJ – ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy narzędzie, dzięki któremu Podmioty Ekonomii Społecznej mogą teraz złożyć wniosek o pożyczkę ONLINE 😊

Zapraszamy na stronę: https://kontopes.frp.pl/, gdzie wystarczy podać kilka podstawowych informacji, dołączyć załączniki i wysłać wniosek.

W razie pytań zapraszam do kontaktu: 519 437 643.

30.06.2020

OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE!!!

Oprocentowanie dla pożyczek powyżej kwoty 100 000 zł zostało obniżone do 1,98% (zamiast 2,84%),  które może ulec jeszcze obniżeniu nawet do 0,11% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Zachęcamy do składania wniosków😊

19.06.2020

JESZCZE LEPSZE WARUNKI POŻYCZEK DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

OPROCENTOWANIE JUŻ OD 0,06%

 • oprocentowanie Pożyczki Na Start do 100 000 zł: 0,11% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,06% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy; 
 • oprocentowanie Pożyczki Na Rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania: 

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 0,11%, z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,06%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy;

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki  od 2,84%,  które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy (minimalne oprocentowanie 0,11%). 

04.05.2020

POŻYCZA PŁYNNOŚCIOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

04.05.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 30.04.2020 r. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości naszemu partnerstwu tworzonemu przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach (Lider) oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (Partner).

Decyzja ta jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada odpowiednie doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, dysponuje kadrą posiadającą odpowiednie kompetencje i kwalifikacje a udzielane dotychczas wsparcie w obszarze ekonomii społecznej ma wymierne i trwałe rezultaty.

Dzięki tej decyzji nasza Fundacja nadal będzie mogła prowadzić działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

Zachęcamy do korzystania z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, a podmioty zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej zapraszamy do współpracy.

22.04.2020

OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA

Informujemy, iż w czasach pandemii kontynuujemy realizację Projektu pozakonkursowego „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Teraz pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej są jeszcze bardziej korzystne. Nastąpiło obniżenie oprocentowania ze względu na obniżenie stopy redyskonta weksli NBP:

– oprocentowanie pożyczki Na Start do 100 000 zł wynosi 0,55% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,28% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy;

– oprocentowanie Pożyczki Na Rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

– do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 0,55%, z możliwością obniżenia
tego oprocentowania do poziomu 0,28%, gdy w ramach realizowanego
przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce/a pracy;

– powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki od 2,84%, które może
ulec obniżeniu w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego
przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie przez min. 6 miesięcy nowego
miejsca pracy/nowych miejsc pracy w wymiarze min. ½ etatu (minimalne
oprocentowanie 0,55%).

22.04.2020

COVID-19 ZMIANA PARAMETRÓW POŻYCZEK

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19 do Projektu zostają wprowadzone zmiany o charakterze tymczasowym, mające na celu finansowe wsparcie, a tym samym zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w obszarze sektora ekonomii społecznej.

Zmiany warunków umów zawartych do 31 grudnia 2020 r. mogą nastąpić wyłącznie na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem wiarygodnego uzasadnienia, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.

Modyfikacje parametrów dostępnych pożyczek polegają na:

1) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy, tj.:
– do 6 lat dla pożyczki na start,
– do 8 lat dla pożyczki na rozwój;

2) wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła
się jeszcze spłata kapitału zgodnie z harmonogramem spłaty;

3) wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (w zależności od indywidualnych
uzgodnień) na okres do 6 miesięcy, przy czym termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych;

4) obniżeniu oprocentowania pożyczek o wartości:
a) do 100 tys. zł do poziomu:
• ½ stopy redyskonta weksli NBP – 0,28%;
• ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów
realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc
pracy – 0,14%;
b) powyżej 100 tys. zł do poziomu:
• ½ oprocentowania rynkowego;
• ½ oprocentowania obniżonego proporcjonalnie do utworzonego/nych
miejsca/miejsc pracy (od 0,28%).

5) obniżeniu obowiązującego oprocentowania dla uprzednio zawartych umów
do 0%
w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni swoja trudną sytuację finansową;

6) wydłużeniu obowiązującego okresu na utworzenie miejsca/miejsc pracy i jego
potwierdzenia w ramach deklaracji w umowie pożyczki o maksymalnie
dodatkowe 6 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres, na jaki została zawarta
umowa pożyczkowa powinien być dłuższy od okresu wymagalnego
potwierdzenia utworzenia miejsca/miejsc pracy oraz utrzymania
miejsca/miejsc pracy tak, aby możliwe było potwierdzenie zasadności
obniżonego oprocentowania przed zakończeniem obowiązywania umowy
pożyczkowej.

Oferta Pożyczkowa

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje pożyczek:

POŻYCZKA NA START charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki NA START – 100 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. W ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej może założyć także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;
 • oprocentowanie pożyczki: 0,11% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,06% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy;
 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego; jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki. maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki na start – 100 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy w ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;

POŻYCZKA NA ROZWÓJ charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia – do 500 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania ze środków EFS i budżetu państwa oraz wkładu własnego nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki na rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 0,11%, z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,06%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy; zasady obniżania oprocentowania opisane zostały w rozdziale VI;

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki  od 1,61%,  które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy (minimalne oprocentowanie 0,11%);

 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego, przy czym przy pożyczkach do 100 tys. zł, jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z nie-wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

KOSZT POŻYCZKI:

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł  oprocentowanie jest na poziomie 0,11% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,06% w skali roku.

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 0,11%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

W przypadku wątpliwości, z jakiego oprocentowania będzie mogła skorzystać Twoja Organizacja prosimy o kontakt z naszym biurem.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA:

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS

Oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne lub rynkowe

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!

Kontakt | Newsletter